منابع مطالعاتی SIL

[۱] Functional safety: a straightforward guide to applying IEC 61508 and related standards, 2nd ed., David J. Smith, Kenneth G.L. Simpson Elsevier, Butterworth-Heinemann, Oxford, UK and Burlington, MA (2004). [۲] […]

ادامه مطلب

تحلیل درخت خطا

روش ارزیابی درخت خطا، مدلی منطقی – گرافیکی است که از آن برای شرح چگونگی وقوع وقایع ناخواسته ویژه در یک سیستم که ممکن است به وسیله اثرات یک نقص ساده یا ترکیبی […]

ادامه مطلب

معادلات ساده شده

یکی از روش­‌های محاسبه مقدار PFD یک SIS و در نتیجه اندازه SIL کارکرد ایمنی آن، استفاده از معادلات ساده شده است. این روش فرضیات و محدودیت­‌هایی دارد که عبارتند […]

ادامه مطلب

احتمال خرابی در هنگام تقاضا

در صورتی‌ که نرخ خرابی یک تجهیز دارای توزیع نرمال باشد، احتمال خرابی آن از رابطه زیر بدست می‌­آید: مقدار احتمال خرابی در هنگام تقاضا روی هر یک از اجزاء […]

ادامه مطلب

روش‌های راستی آزمایی سطوح خدشه‌ناپذیری ایمنی

پس از تعیین SIL هدف برای یک SIF و طراحی آن، و حتی پس از نصب و راه اندازی SIS باید اجزاء آن ارزشیابی شوند تا میزان SIL موجود آن […]

ادامه مطلب

استفاده از تحلیل لایه‌های حفاظتی جهت تعیین سطح خدشه‌ناپذیری مورد نیاز

هنگامی که این روش برای محاسبه سطح SIL مورد نیاز به کار می‌رود تغییرات اندکی در روش ایجاد می‌شود. در این بخش استفاده از LOPA برای تعیین سطح خدشه‌ناپذیری هدف […]

ادامه مطلب

استفاده از تحلیل لایه­‌های حفاظتی جهت ارزیابی ریسک

تکنیک آنالیز لایه‌های حفاظتی یک روش نیمه کمی است که جهت بررسی کفایت سیستم‌های حفاظتی موجود در یک فرآیند استفاده می‌شود و در سال‌های اخیر در تعیین سطوح خدشه‌ناپذیری ایمنی […]

ادامه مطلب

روش شناسی تحلیل لایه‌های حفاظتی

تحلیل لایه های حفاظتی۱ یک روش نیمه کمی برای تحلیل و ارزیابی ریسک است. بطور معمول در فرآیندهای شیمیایی، لایه‌­های حفاظتی مختلفی برای کاهش تکرارپذیری پیامدهای ناخواسته مورد استفاده قرار می‌­گیرند: […]

ادامه مطلب

گراف ریسک طبقه‌بندی شده

گراف ریسک کالیبره شده۱ یا مدرج یک روش نیمه کیفی است که بر اساس مفاهیم و پارامتر­های معرفی شده در گراف ریسک کیفی بنا شده است. اما از آنجایی که استفاده […]

ادامه مطلب

روش‌شناسی گراف ریسک

بر اساس استاندارد IEC61511، روش نیمه کیفی گراف ریسک این قابلیت را دارد که سطح خدشه‌ناپذیری ایمنی یک لوپ مرتبط با ایمنی را با دانستن عوامل موثر در ریسک فرآیند […]

ادامه مطلب