برگزاری دوره الگوی CCPS در مدیریت ایمنی فرآیند PSM اسفند ۹۷

ادامه مطلب

برگزاری دوره تربیت مدرس حرفه ای ایمنی “Training the Safety Trainers”

ادامه مطلب

برگزاری دوره مدیریت ریسک Risk Management دی ماه ۹۷

ادامه مطلب

برگزاری دوره مطالعه خطر و قابلیت بهره برداری HAZOP

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی کمی ریسک QRA آبان ۹۷

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی مدیریت تغییرات Management of Change

ادامه مطلب

تقویم دوره آموزشی نیمسال دوم سال ۹۷

ادامه مطلب

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث Incident Investigation

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی ایمنی عملکردی SIL/LOPA

توجه: زمان برگزاری دوره آموزشی ایمنی عملکردی SIL/LOPA تغییر یافته و در تاریخ ۱۲ الی ۱۴ شهریورماه ۹۷ برگزار می‌گردد.

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی طرح واکنش در شرایط اضطراری ERP

ادامه مطلب