دوره آموزشی ممیزی مدیریت ایمنی فرآیند PSM Audit

ادامه مطلب

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۸

ادامه مطلب

برگزاری دوره روشهای شناسایی و ارزیابی ریسک (کمی و کیفی) مهر ۹۸

ادامه مطلب

برگزاری دوره مدیریت بحران در واحدهای صنعتی شهریور ۹۸

ادامه مطلب

برگزاری دوره راهبری و مدیریت جلسات در مطالعات HAZOP تیر ۹۸

ادامه مطلب

برگزاری دوره HSE Leadership & Culture

ادامه مطلب

دوره آموزشی مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST

ادامه مطلب

تقویم آموزشی نیمسال اول سال ۹۸

ادامه مطلب

برگزاری دوره الگوی CCPS در مدیریت ایمنی فرآیند PSM اسفند ۹۷

ادامه مطلب

برگزاری دوره تربیت مدرس حرفه ای ایمنی “Training the Safety Trainers”

ادامه مطلب