ّبرگزاری دوره رفتار شناسی آتش های صنعتی و اطفاء حریق مخازن

برگزاری دوره آموزشی رفتار شناسی آتش های صنعتی و اطفاء حریق مخازن به صورت ترکیبی از تجربه صنعتی و دانشگاهی مدرسین بوده است. جناب آقای مهندس امیر حسین راد دانشجوی دکترای […]

ادامه مطلب