برگزاری دوره روشهای شناسایی و ارزیابی ریسک (کمی و کیفی) مهر ۹۸