برگزاری دوره مدیریت بحران در واحدهای صنعتی شهریور ۹۸