برگزاری دوره الگوی CCPS در مدیریت ایمنی فرآیند PSM اسفند ۹۷