برگزاری دوره تربیت مدرس حرفه ای ایمنی “Training the Safety Trainers”