احتمال خرابی در هنگام تقاضا

در صورتی‌ که نرخ خرابی یک تجهیز دارای توزیع نرمال باشد، احتمال خرابی آن از رابطه زیر بدست می‌­آید:

مقدار احتمال خرابی در هنگام تقاضا روی هر یک از اجزاء یک SIS از متوسط‌گیری از رابطه فوق در یک بازه زمانی تست و با در نظر گرفتن خطای پنهان خطرناک به دست می‌­آید:

در صورتی که حاصلضرب عددی بسیار کوچکتر از یک باشد، با استفاده از بسط تیلور می­‌توان رابطه فوق را تقریب زد و از رابطه زیر مقدار PFD را حساب کرد:

در بخش‌­های گذشته ذکر شد که عوامل انسانی تاثیرگذار بر عملکرد SIS در قالب خطاهای سیستماتیک در نظر گرفته می‌­شود که خارج از بحث این فصل است. اما در صورتی که بتوان برای مجموعه خطاهای خطرناک سیستماتیک مقدار نرخ را در نظر گرفت مقدار PFD از رابطه زیر بدست می‌­آید:

دکتر علی بقایی