گراف ریسک طبقه‌بندی شده

گراف ریسک کالیبره شده۱ یا مدرج یک روش نیمه کیفی است که بر اساس مفاهیم و پارامتر­های معرفی شده در گراف ریسک کیفی بنا شده است. اما از آنجایی که استفاده از گراف ریسک کیفی نیازمند تجربه تیمی بوده و دقت آن وابسته به سلایق و ادراک افرادی است که در تیم مشارکت دارند، در گراف ریسک کالیبره به هر یک از پارامترها محدوده‌های کمی اختصاص داده می­‌شود تا بر اساس شواهد و آمار کمی موجود، بتوان مقدار مناسب را به هر پارامتر تخصیص داد. در جدول ۴ مقادیر عددی نمونه برای هر یک از پارامترها براساس آنچه اتحادیه‌ی بهره برداران فراساحل انگلستان۲ منتشر کرده است، نشان داده شده است.

جدول ۴- توصیف نیمه کیفی نمونه برای پارامترهای گراف ریسک [۶]

دکتر علی بقایی


۱ Calibrated Risk Graph
۲ (United Kingdom Offshore Operators Association (UKOOA