برگزاری دوره طراحی و جانمایی سیستم‌های آشکارساز آتش و گاز F&G “تیر ۹۷”