دوره آموزشی مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST “اردیبهشت ۹۷”