برگزاری دوره آموزشی ” Asset Integrity Management”

برگزاری موفق اولین دوره آموزشی ” مدیریت یکپارچگی مکانیکی” با حضور مدیران و کارشناسان HSE کشور