برگزاری دوره آموزشی ایمنی عملکردی LOPA/SIL

برگزاری دوره آموزشی ایمنی عملکردی LOPA/SIL در دانشگاه صنعتی شریف با حضور کارشناسان HSE صنعتی کشور

توسط جناب آقای دکتر علی بقائی