تیم ما

دکتر داود رشتچیان

رئیس مرکز طراحی فرآیند، ایمنی و کاهش ضایعات
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتری مهندسی شیمی – طراحی فرآیند دانشگاه UMIST انگلستان
۳۵ سال سابقه کار و پژوهش

فایل رزومه


دکتر بهمن عبدالحمیدزاده

دکتری مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
مدیر پروژه‌های مهندسی مرکز CPSL
مشاور و مدرس ایمنی فرآیند

فایل رزومه


دکتر علی بقایی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
شناسایی و ارزیابی مخاطرات فرآیندی و قابلیت اطمینان فرآیندها

فایل رزومه


دکتر امیرحسین راد

دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
مشاور و مدرس ایمنی فرآیند
ارزیابی پیامد و آنالیز ریسک

فایل رزومه


مهندس فرشاد رحیمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
مشاور و مدرس ایمنی فرآیند
ارزیابی پیامد و آنالیز ریسک

فایل رزومه


مهندس هادی روحانی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

فایل رزومه


مهندس امیر رنجبر کلیبی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

فایل رزومه


مهندس المیرا قراگوزلو

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه سمنان

فایل رزومه