آدرس :

آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ساختمان شمالی طبقه چهارم

کد پستی: 1458889694

تلفن: 66165457-021
نمابر: 89770139
همراه: 09382035532
تلگرام: @CrisisManagemnt