آدرس :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ساختمان شمالی طبقه چهارم
کد پستی: 1458889694
تلفن: 66165457-021
نمابر: 89770139
همراه: 09382035532
پست الکترونیکی: cpslreg@gmail.com

تلگرام: sharifcpsl@