برگزاری دوره در محل شرکت‌ها

مرکز طراحی فرآیند، ایمنی و کاهش ضایعات (CPSL) دانشگاه صنعتی شریف همواره علاوه بر خدمات مشاوره در زمینه آموزش نیز فعالیت گسترده داشته است. با توجه به نیاز اعلام شده از سوی مجتمع‌ها به پیوستکتابچه معرفی دوره‌های آموزشی مهندسی ایمنی و HSEوفهرست دوره‌های آموزشیاین مرکز تقدیم میگردد. در این کتابچه تمامی دوره‌های میان مدت و سمینارها نیز علاوه بر دوره‌های استاندارد ذکر شده است.

با توجه به اینکه تنها برخی از این دوره‌ها در تقویم سالیانه مرکز و در دانشگاه شریف قابل اجرا است، دوره‌های دیگر و بنا به درخواست شما در محل شرکت یا مجتمع مربوطه قابلیت اجرا دارد.