برگزاری دوره تربیت مدرس حرفه ای ایمنی “Training the Safety Trainers”

برگزاری دوره مدیریت ریسک Risk Management دی ماه ۹۷

برگزاری دوره مطالعه خطر و قابلیت بهره برداری HAZOP