برگزاری دوره راهبری و مدیریت جلسات در مطالعات HAZOP تیر ۹۸

برگزاری دوره HSE Leadership & Culture

دوره آموزشی مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST