برگزاری دوره روشهای شناسایی و ارزیابی ریسک (کمی و کیفی) مهر ۹۸

برگزاری دوره مدیریت بحران در واحدهای صنعتی شهریور ۹۸

برگزاری دوره راهبری و مدیریت جلسات در مطالعات HAZOP تیر ۹۸