دوره آموزشی مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST “اردیبهشت ۹۷”

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷

برگزاری دوره آموزشی ” Asset Integrity Management”

برگزاری موفق اولین دوره آموزشی ” مدیریت یکپارچگی مکانیکی” با حضور مدیران و کارشناسان HSE کشور