برگزاری دوره آموزشی ارزیابی کمی ریسک QRA آبان ۹۷

برگزاری دوره آموزشی مدیریت تغییرات Management of Change

تقویم دوره آموزشی نیمسال دوم سال ۹۷