برگزاری دوره مدیریت ریسک Risk Management دی ماه ۹۷

برگزاری دوره مطالعه خطر و قابلیت بهره برداری HAZOP

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی کمی ریسک QRA آبان ۹۷