تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۸

برگزاری دوره روشهای شناسایی و ارزیابی ریسک (کمی و کیفی) مهر ۹۸

برگزاری دوره مدیریت بحران در واحدهای صنعتی شهریور ۹۸