برگزاری دوره طراحی و جانمایی سیستم‌های آشکارساز آتش و گاز F&G “تیر ۹۷”

برگزاری دوره ارزیابی کمی ریسک QRA خرداد ۹۷

دوره آموزشی مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST “اردیبهشت ۹۷”