برگزاری دوره آموزشی مدیریت تغییرات Management of Change

تقویم دوره آموزشی نیمسال دوم سال ۹۷

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث Incident Investigation