برگزاری دوره مدیریت بحران در واحدهای صنعتی شهریور ۹۸

برگزاری دوره راهبری و مدیریت جلسات در مطالعات HAZOP تیر ۹۸

برگزاری دوره HSE Leadership & Culture