دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث Incident Investigation

منابع مطالعاتی SIL

[۱] Functional safety: a straightforward guide to applying IEC 61508 and related standards, 2nd ed., David J. Smith, Kenneth G.L. Simpson Elsevier, Butterworth-Heinemann, Oxford, UK and Burlington, MA (2004). [۲] […]

تحلیل درخت خطا

روش ارزیابی درخت خطا، مدلی منطقی – گرافیکی است که از آن برای شرح چگونگی وقوع وقایع ناخواسته ویژه در یک سیستم که ممکن است به وسیله اثرات یک نقص ساده یا ترکیبی […]