برگزاری دوره الگوی CCPS در مدیریت ایمنی فرآیند PSM اسفند ۹۷

برگزاری دوره تربیت مدرس حرفه ای ایمنی “Training the Safety Trainers”

برگزاری دوره مدیریت ریسک Risk Management دی ماه ۹۷